Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako warunek rozpoczęcia pracy

Posted on 25/04/2018 10:13am

Rozróżnia się wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia BHP pracobiorca nie może przystąpić do pełnienia czynności. Obowiązek przeprowadzenia instruktaży tyczy się również chlebodawcy. Szkoleniu BHP w firmie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko oraz typ wykonywanej pracy. Obowiązek ów dotyczy również osób zaangażowanych na podstawie umów prawa cywilnego jak i samego pracodawcy.
szkolenie
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje instruktaży BHP: wstępne jak też okresowe. To pierwsze szkolenie pracodawca zobowiązany jest zrealizować przed przyjęciem pracownika do pracy. Zgodnie z prawem pracy pracownika nie wolno przyjąć do pracy, do jakiej realizowania nie posiada on potrzebnych umiejętności, a również zadowalającej znajomości przepisów oraz reguł Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracobiorcy w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie (dobre szkolenia bhp online dla pracowników) wstępne musi składać się z ogólnego instruktażu.Podczas ogólnego instruktażu zatrudniony powinien zaznajomić się z przepisami tyczącymi się BHP mieszczącymi się w Kodeksie Pracy. Również w
szkolenie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
trakcie tego instruktażu zatrudniony zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas instruktażu nie może być krótszy niż dziewięćdziesiąt minut. Trening stanowiskowy, jak nazwa uwypukla, musi odbyć się na stanowisku pracy. W jego czasie pracobiorca zaznajamia się z metodami bezpiecznego realizowania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz metodami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia (polecamy twórcze rozwiązywanie problemów) musi być zależny od przygotowania zawodowego pracobiorcy, stażu pracy jak też zachodzących na stanowisku zagrożeń.


Szkolenia periodyczne przeprowadzane są w trakcie zatrudnienia. Celem ich jest usystematyzowanie uzyskanej już wiedzy z obszaru BHP i zaznajomienie z nowymi przepisami. Częstotliwość szkoleń zależna jest od typu a także warunków realizowanej pracy. Mogą być one realizowane w formie szkolenia bądź seminarium. Odbycie szkolenia przez pracownika musi zostać odnotowane na piśmie oraz przechowywane w aktach osobowych pracownika. By odnaleźć interesujące cię instruktaże starczy wpisać w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu ewentualnie szkolenia BHP we Wrocławiu.

Tags: praca, szkolenie, zatrudnienie